OFF空间
以前PREVIOUS

张新军 ZHANG XINJUN
4x3+4x6+1.5x9
何 伟 He Wei / 胡庆泰 Hu Qingtai / 刘晓辉 Liu Xiaohui / 王光乐 Wang Guangle / 王光旭 Wang Guangxu / 王一凡 Wang Yifan / 萧文杰 Xiao Wenjie / 谢墨凛 Xie Molin / 杨健 Yang Jian / 曾宏 Zeng Hong / 赵天汲 Zhao Tianji
FOLDER / 微信WECHAT

  • /* put description text between the ps */

原家具厂职工宿舍→OFF空间,这个展览就是这样.
Former Staff Quarter of a Furniture Factory → OFF空间. The Exhibition is the way it is.